Reglement Vliegvissen

VANWEGE DE HOGE WATERTEMPERATUUR EN HET DAARAAN GERELATEERD ZUURSTOF GEHALTE VAN HET WATER EN DE ZUURSTOF BEHOEFTE VAN DE VISSEN DIENT HET VOLGENDE IN ACHT TE WORDEN GENOMEN.

DE GEVANGEN FORELLEN EN BAARZEN MOGEN NIET UIT HET WATER WORDEN GEHAALD. ZIJ DIENEN NA VANGST IN HET WATER ONTHAAKT TE WORDEN. BIJ DE GERINGSTE TWIJFEL OVER DE CONDITIE VAN DE VIS DIENT DIE IN EEN VAN DE AANWEZIGE RECOVERY TROGJES TE WORDEN GELEGD TOT DE VIS WEER GOED ACTIEF IS. EVENTUELE FOTO’S MOGEN UITSLUITEND WORDEN GEMAAKT INDIEN DE VIS IN HET TROGJE LIGT. 

1. Alle bezoekers van deze locatie, ongeacht met welk doel, legitimeren zich desgevraagd en accepteren onvoorwaardelijk het geldende reglement

2. Zonder toestemming van de beheerder is aanwezigheid op de locatie niet toegestaan.

3. Eenieder die zich op het terrein begeeft doet dat geheel voor eigen rekening en risico. Eenieder die ongeacht op welke wijze zich op of in het water begeeft is verplicht zich gedurende die tijd te voorzien van een adequaat reddingsmiddel en is zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk en doelmatig gebruik daarvan.

4. Personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding en volledige verantwoordelijkheid van volwassenen het terrein betreden en van de mogelijkheden om te vissen gebruik maken.

5. Er mag uitsluitend met één vliegenhengel met maximaal 2 weerhaakloze haken gevist worden. Het vissen met immitaties van zalmeitjes en het voeren van de vissen is niet toegestaan. Om in het belang van het welzijn van de vissen de drill zo kort mogelijk te houden moet de sterkte van de vislijnen minimaal 4,5 kg zijn. Gevlochten lijnen en lood zijn niet toegestaan. Advies hengel klasse 8. Ter voorkoming van beschadiging van de vissen moet, indien en voorzover aan de orde, gebruik worden gemaakt van grote en vooral diepe schepnetten. Bij gebruik van een vlot of steiger is alleen het daarbij beschikbaar gestelde schepnet toegestaan te gebruiken.

6. Alle gezonde vissen (anders dan regenboogforellen welke bestemd zijn om mee te nemen), worden na vangst en zorgvuldige onthaking in het water vrijgelaten op de plaats van vangst. Het op den droge onthaken dient zoveel mogelijk te worden voorkomen en indien toch noodzakelijk, altijd op een daarvoor geschikte ondergrond te geschieden.

7. Bij twijfel of de gevangen vis goed te reanimeren is, en bij beschadigingen of afwijkingen van welke aard ook, de vis in de daarvoor aanwezige separatie voorzieningen zetten of direct doden en bij de beheerder afgeven. Derhalve géén vissen met een twijfelachtige conditie terugzetten. Zieke en/of beschadigde en dode vissen moeten terstond na vangst en/of signalering bij de beheerder worden gemeld op 06 – 13 23 06 90.

8. Tijdens het verblijf op het terrein dient weidelijk gedrag te worden aangehouden. Daaronder valt met name respect voor de vissen zowel als voor de overige flora en fauna. Gebruik van voor anderen hoorbare geluidsinstalaties is niet toegestaan. Bij diefstal (dus óók zonder betaling meegenomen vis) wordt aangifte gedaan bij de politie.

9. Eenieder houdt met het vissen een afstand van tenminste 10 meter in acht ten opzichte van andere vissers. Waar mogelijk, andere vissers alleen langs de achterzijde passeren. Voor het vissen vanaf de steigers geldt een maximum aantal van 2 personen per steiger. Het is niet toegestaan om te vissen terwijl de motor op vlot of boot in werking is.

10. Gevangen vissen welke zijn bestemd om mee te nemen (alleen regenboog forellen toegestaan mee te nemen) worden terstond na vangst gedood, en vóór het verlaten van het terrein aangemeld en betaald aan de balie tegen de daar vermelde tarieven.

11. Alle afval, en in het bijzonder resten van vislijnen, dient terstond in de daartoe geplaatste afvalbakken te worden gedeponeerd. Oók sigarreten en sigarenpeuken dienen na doving in de afvalbakken te worden gedeponeerd.

12. Op de parkeerplaats en het overige terrein is het wegenverkeersreglement van toepassing.

13. Bij afwijkende en alle andere gevallen waar dit reglement niet in voorziet is de beheerder bevoegd te bepalen wat en hoe er dient te gebeuren. Opdrachten en aanwijzingen door en/of namens de beheerder dienen onverwijld te worden opgevolgd.

De Ronde Bleek wenst u een aangenaam verblijf en goede visvangst toe.


Reserveren